Sct. Georgs Gilderne i Danmark – spejderidéen for voksne

Sct. Georgs Gilderne i Danmark (i daglig tale ofte blot “gilderne”) er et mødested og fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet “Spejderidéen for voksne”. Vi arbejder i fællesskab aktivt med personlig udvikling, støtte til spejderarbejdet og deltagelse i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver både nationalt og internationalt. Vi er ikke en loge, men en organisation, der har sin rod og inspiration i spejderbevægelsen.

Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i København den 24. april 1933. Det danske initiativ bredte sig, og indgår i dag i den internationale bevægelse opstået i og udgået fra Danmark. Den internationale sammenslutning hedder International Scout and Guide Fellowship (ISGF) og omfatter nu gilder og medlemmer i mere end 100 lande med over 50.000 medlemmer.

Medlemmerne kommer bl.a. fra alle de WOSM/WAGGGS-anerkendte spejderkorps (WOSM og WAGGS er de internationale overbygninger for verdens hhv. drenge- og pigespejdere). Vi optager også kvinder og mænd, der sympatiserer med bevægelsens formål. Man behøver således ikke nødvendigvis selv at have været spejder engang.

Sct. Georgs Gildernes virker således for

 • at være samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelsen bibeholdes, og hvor spejderånden og venskabet med gamle og nye kammerater kan vedligeholdes.
 • at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger.
 • at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i samfundslivet.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er som spejderkorpsene opdelt geografisk, for gildernes vedkommende i et antal distriktsgilder, der hver rummer et antal lokale gilder.

De lokale Sct. Georgs Gilder består typisk af 20 – 30 personer, der mødes et par gange om måneden, hvor vi veksler mellem ex. foredrag om samfundsmæssige emner og planlægning af kommende projekter.

Princippet er 3 delt og danner grundlag for vores arbejde

 • Den enkelte har ansvaret for sin egen personlige udvikling.
 • Den enkelte tager ansvar over for eget gilde og gildebevægelsen.
 • Den enkelte viser ansvar over for det samfund, vi er en del af.
Hent hæftet “Gildernes historie”

Sct. Georgs Gildernes formål

“Sct. Georgs Gilderne i Danmark”, der har baggrund i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne.

Medlemmerne tilstræber at leve efter spejder- og gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.

Medlemmerne vil i fællesskab aktivt arbejde med personlig udvikling, støtte spejderarbejdet og deltage i løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver.

 

Gildeloven

Ethvert medlem gør sit bedste for

 • at nå frem til en personlig holdning til tilværelsen
 • at gøre livet gladere og lysere for andre.
 • at have respekt for det, der har værdi for andre.
 • at tage medansvar i familie og samfund.
 • at beskytte natur og miljø.
 • at arbejde for international forståelse.

 

Gildeløftet

Jeg lover at holde gildeloven.

Arbejdsform

Gildernes arbejdsform skal støtte gildebrødrene i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og -løfte og gildernes formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

Arbejdsformen kan være…

 • Personlig udvikling gennem svende-, væbner- og ridder tid, for at tilsikre at den enkelte altid besidder de kompetencer , der skal til, for at fællesskabet kan udføre sine opgaver.
 • Arbejde i grupper, hvor man støtter hinanden i udførelsen af de enkelte aktiviteter, f. eks. indsamlinger til humanitære formål.
 • Projekter, hvor man samles i interesse fællesskaber, med henblik på at løse specifikke opgaver på tværs af organisationen.
 • Debatskabende aktiviteter og møder i Gildet.

Fællesskabskultur i Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Personlig udvikling

 • Vi involverer os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ.
 • Vi arbejder på at udvikle os til ”HELE” mennesker.
 • Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og etiske spørgsmål.
 • Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed.
 • Vi udvikler vores sociale netværk.

Fællesskabet

 • Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer.
 • Vi viser empati og anerkender, at vi er forskellige og opfordrer til åbenhed.
 • Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen.
 • Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling.

Samfundet

 • Vi er aktive i lokalsamfundet og handler dels selvstændigt og dels i fællesskab.
 • Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger.
 • Vi støtter spejderarbejdet i lokal området.
 • Vi udvikler og støtter humanitært arbejde.
 • Vi tager ansvar i samfundet.
 • Vi værner om miljøet og vore nationale værdier.

Sct. Georgs Gilderne tilbyder, som led i den personlige udvikling, det enkelte medlem den nødvendige uddannelse til at løse de opgaver som gildet påtager sig..