Goodturn mærket

Sct. Georgs Gilderne i Danmark udgav i en lang årrække hvert år et Good-Turn mærke.
Mærket blev solgt dels gennem de lokale gilder, dels gennem de lokale spejdergrupper.
Overskuddet fra salget gik til støtte for:

 • Aktivt spejderarbejde inden for de danske spejderkorps,spejderkorpsenes handicapafdelinger har fortrinsret.
 • Arbejdet blandt grønlandske børn med størst vægt lagt på spejderarbejdet.
 • U-landsarbejde, fortrinsvis til spejder- og ungdomsarbejde.
 • Humanitær indsats ved katastrofesituationer overalt i verden.
 • Landsgildets arbejde med almene samfundsmæssige formål i øvrigt.

Hvert år uddeltes ca. 30.000 kroner.

På grund af de kraftigt reducerede postmængder og deraf følgende faldende salg af mærker er udgivelsen nu ophørt.

Historie

Good-Turn mærkets historie.

Ved 3. Silkeborg’s julegildehal i 1965, fremkom Niels Johansen med en idé om at lave gildets eget julemærke. Formålet skulle være financiering af Sct. Georgs troppens handicaparbejde, som hidtil havde været afhængig af penge fra juletombolaen.

Der blev resolut nedsat et arbejdsudvalg, som foruden Niels Johansen, bestod af GM Hans Breinholm og Axel Nielsen.

Det tog 2 år at få alle formaliteter på plads med bl. a. justitsministeriet, men så var den oprindelige idé også blevet til en landsgildesag og julemærket var blevet til GOOD-TURN mærket.

GOOD-TURN øverste myndighed er en bestyrelse under Landsgildets auspicier, bestående af én repræsentant for Landsgildet. Én repræsentant for Distriktet, tre repræsentanter for gilderne i Silkeborg, hvor formanden altid er fra 3. Gilde.

Et arbejdsudvalg bestående af de 3. bestyrelsesmedlemmer fra Silkeborg + yderligere 2 gildebrødre fra 3. Gilde i Silkeborg, hvoraf den ene er GOOD-TURN mærket’s “forretningsfører og ekspeditionskontor”, varetager arbejdet med udgivelsen af mærket.

Alt arbejde med mærket er frivilligt og ulønnet.

Regnskabet offentliggøres hvert år i Sct. Georg og der er naturligvis rapporteringspligt til Landsgildemesteren’s beretning på landsgildetinget, da mærket jo er et landsgildeforetagende, og ikke en lokal sag.

Det første mærke udkom i 1968.

GOOD-TURN mærkets idé til spejderne er HJÆLP TIL SELVHJÆLP – sælg mærkerne, tjen nogle “hurtige” penge, indsend ansøgning om støtte.

Mærket sælges også via gilderne til gildebrødrerne.

Overskuddet fordeles hvert år i maj måned, efter de indkomne ansøgninger. Hos mange, mange spejdertroppe ud over landet og i Grønland, har troppens start været godt hjulpet på vej af midler fra GOOD TURN mærket.

Patruljens første telt, gryder og lejrudstyr er ofte købt for penge ansøgt hos GOOD-TURN mærket.

Mange tropskassers økonomi styrkes ved salget af mærket, spejderne tjener 8, kr pr. solgt ark.

Der er siden starten uddelt ca. 2,3 mio. kr. efter ansøgning og skønsmæssigt har spejderne ved salget tjent 1,1 mio. kr. således at GOOD- TURN mærket er meget tæt på at have støttet spejderne med rundt regnet 3,4 mio. kr. gennem årene (2016).

Der er uddelt godt 350.000 kr. i præmier for flest solgte ark.

– Spejdergrupperne konkurrerer hvert år om at sælge flest ark. Præmiebeløbene er p. t. 5.000, 3.000 og 2.000 kr. for hhv. første-, anden- og tredjepladsen.

Oplagstallet (antal ark á 50 stk.) svinger lidt og er i de sidste år nede på 2.000-4.000 ark, (vi har været oppe på 25.000 ark), og alt tyder på at den nedadgående kurve fortsætter.

Fra starten lavede man skalatryk o.l. specialiteter, men det holdt vi op med for nogle år siden, omkostningerne var for store og salget var meget småt.

Årgang 1977/78 hvor der stod Norden, var en idé om at mærket måske kunne sælges i hele Norden af vore gildebrødre i de respektive lande. Det blev ikke rigtig til noget, da bl. a. valg af motiv viste sig at være en afgørende faktor for om det kunne sælges i de andre lande.

Modsat synes vi at kunne konkludere at motivet ikke spiller nogen rolle for antal solgte ark herhjemme, det mærke som vi måske selv synes er mindst vellykket – signaltårnet – er det der har solgt mest overhovedet, nemlig godt 17.000 ark.

Vedtægter

for den del af Sct. Georgs Gildernes hjælpearbejde der financieres ved midlerne fra GOOD-TURN mærket.

§1
GOOD-TURN mærket udgives af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, repræsenteret ved den i §3 anførte bestyrelse.

3. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg fremstiller mærket og distribuerer det gennem Sct. Georgs Gilderne og Spejderkorpsene i Danmark.

§2
GOOD-TURN mærkets formål er at yde økonomisk støtte til:

 1. Aktivt spejderarbejde iden for de danske spejderkorps. – Spejderkorpsenes handicapafdeling har fortrinsret.
 2. Arbejdet blandt grønlandske børn, med størst vægt lagt på spejderarbejdet.
 3. U-landsarbejde, fortrinsvis til spejder- og ungdomsarbejde.
 4. Humanitær indsats ved katastrofesituationer overalt i verden.
 5. Landsgildets arbejde med almene samfundsmæssige formål iøvrigt.

§3
Ansvar for udgivelsen og administrationen af GOOD-TURN mærket og; fordelingen af dettes overskud, påhviler en ulønnet bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

 • En repræsentant for Landsgildet, valgt af landsgildeledelsen.
 • En repræsentant for Steen Blicher Disrikt, valgt af distriktsgildeledelsen.
 • Tre repræsentanter for 3. Sct. Georgs Gilde i Silkeborg, valgt af gildeledelsen.

Valg, gældende for 2 år, finder sted senest 1 måned efter ordinær Landsgildeting, (d.v.s oktober, ulige år).

Genvalg er mulig.

Formanden orienterer ledelserne om, hvornår en repræsentant er på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen tegnes forpligtende af formand og kasserer i fællesskab.

Formand, kasserer og sekretær fungerer også som sådan i arbejdesudvalget, der varetager mærkets daglige administration.

Arbejdsudvalget er selvsupplerende.

§4
Bestyrlsesmøde afholdes mindst én gang om året, inden 15. Juni.

GOOD-TURN mærkets regnskabsår er 1. Juni til 31. Maj.

Regnskabet fremlægges hvert år senest i Juli måned til godkendelse af en statsautoriseret revisor.

Regnskabet offentliggøres i bladet “SCT. GEORG”.

§5
Meddelelse om uddeling af mærkets midler, bekendtgøres hvert år i spejderkorpsenes officielle publikationer og i bladet “SCT. GEORG”.

Bestyrelsen fordeler overskuddet efter indkomne ansøgninger fra støtteberettigede ansøgere, efter retningslinier og prioritet som angivet i §2.

§6
Ved en eventuel standsning af udgivelsen af GOOD-TURN mærket, tilfalder resterende midler Sct. Georgs Gildernes hjælpearbejde.